Projekt UE

Projekt UE

Odnawialne Źródła Energii
w Gminie Leśna Podlaska


Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w Gminie Leśna Podlaska.

Cel projektu:

Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Leśna Podlaska. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej Gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Ilość instalacji fotowoltaicznych – 111 szt. w tym:
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,42 kW – 68 szt.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 4,18 kW – 15 szt.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 5,32 kW – 7 szt.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 6,08 kW – 21 szt.

Ilość pomp ciepła– 19 szt.:
Instalacja pomp ciepła o mocy 3,5 kW

Ilość kotłów na biomasę – 18 szt., w tym:
Instalacja kotłów na biomasę o mocy 20 kW – 7 szt.
Instalacja kotłów na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.

Ilość kolektorów słonecznych – 27 szt., w tym:
Instalacja kolektorów słonecznych – 2 panelowe - 21 szt.
Instalacja kolektorów słonecznych – 3 panelowe - 6 szt.

Szczegóły


Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0114/19
Tytuł projektu: „OZE w Gminie Leśna Podlaska”
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Koszt całkowity: 3 043 744,20 zł
Dofinansowanie: 1 821 456,00 zł